MIKULEČ

Předváděcí místo Italské technologie CAMPER WC WASH.Návod na použití

 • stiskněte tlačítko pro výběr jazyka A.
 • pomocí kláves B zadejte číslo sloupce, ze kterého chcete získat informace a potvrďte stisknutím tlačítka “OK”. Na displeji C se zobrazí informace týkající se zvolené zásuvky nebo služby.   -k dispozici: zásuvka nebo voda se nepoužívá, její provoz bude aktivován platbou přes platební terminál. -používá se: zásuvka se používá, kredit se zvýší vložením mincí.

Platba kartou

    1.      na číselné klávesnici zadajte číslo (kód) požadované služby a stiskněte tlačítko OK

    2.     po informaci na displeji služba “dostupná” (AVAILABLE) znovu stikněte tlačítk OK

    3.     přiložte platební kartu ke čtečce karet

    4.    vezměte lístek vydaný tiskárnou (E) a uložte na viditelné místo


Platba mincí

 1. vložte mince do schránky na mince D.
 2. pomocí tlačítkového panelu zadejte číslo požadované zásuvky a potvrďte stisknutím tlačítka “OK”.
 3. stisknutím “OK” potvrďte připsání kreditu za dodávku služby související s vybranou zásuvkou.
 4. vezměte si lístek vydaný tiskárnou (E) a uložte na viditelné místo

Code🔌 n.1, n.2, n.3, n.4

Code💦n.160

🅿️ 100,-CZK/24h code n.5.

🅿️+🔌 200,-CZK/24h

💦50,-CZK/15min

jen mince v hodnotách 10, 20 a 50 CZK

akcept only coins 10, 20 a 50 CZK

 • press the language selection button A.
 • enter the number of the column from which you want to get information using keys B and press “OK” to confirm. The displey C shows the information relating to the selected socket (water). - Available: socket (water) is not used, it will be enabled to operation by inserting coins. - In use: socket is used, credit will be increased by inserting coins.

Credit card payment

1. enter the number (code) of the desired service on the numeric keypad and press the OK button

2. after the information on the display "available" (AVAILABLE), press the OK button again

3. attach the payment card to the card reader

4. take the ticket issued by the printer (E) and keep it in a visible place

 • press the language selection button A.
 • enter the number of the column from which you want to get information using keys B and press “OK” to confirm. The displey C shows the information relating to the selected socket. - Available: socket is not used, it will be enabled to operation by inserting coins. - In use: socket is used, credit will be increased by inserting coins.

 1. insert coins inside coin box D.
 2. use the push-button panel to enter the number of the desired socket and press “OK” to confirm.
 3. press “OK” to confirm the crediting for the delivery of the service relating to the selected socket.
 4. take the ticket issued by printer E.


Drücken Sie die Sprachauswahltaste A.

Geben Sie mit den B-Tasten die Spaltennummer ein, aus der Sie Informationen erhalten möchten, und bestätigen Sie mit der Taste "OK". Display C zeigt Informationen über die ausgewählte Steckdose an. -verfügbar: Die Steckdose wird nicht verwendet, ihr Betrieb wird durch Einwerfen von Münzen aktiviert. -gebraucht: Die Schublade ist benutzt, das Guthaben wird durch Einwerfen von Münzen erhöht.

Kreditkarten Zahlung

1. Geben Sie die Nummer (Code) des gewünschten Dienstes auf dem Ziffernblock ein und drücken Sie die OK-Taste

2. Nachdem die Information auf dem Display "verfügbar" (AVAILABLE) erscheint, drücken Sie erneut die OK-Taste

3. Stecken Sie die Zahlungskarte in den Kartenleser

4. Nehmen Sie das vom Drucker ausgegebene Ticket (E) und bewahren Sie es gut sichtbar auf

1. Legen Sie die Münzen in die Münzbox D.

2. Geben Sie über das Tastenfeld die Nummer der gewünschten Steckdose ein und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste.

3. Drücken Sie "OK", um die Gutschrift für die Servicebereitstellung für die ausgewählte Steckdose zu bestätigen.

4.Nehmen Sie ein Ticket, das von Drucker E ausgestellt wurde.


premere il pulsante di selezione della lingua A.

inserire con i tasti B il numero di colonna da cui si desidera ottenere le informazioni e confermare premendo il pulsante "OK". Il display C mostra le informazioni sulla presa selezionata. -disponibile: la presa non è utilizzata, il suo funzionamento verrà attivato inserendo delle monete. -usato: il cassetto viene utilizzato, il credito viene aumentato inserendo delle monete.

Pagamento con carta di credito

1. digitare sulla tastiera numerica il numero (codice) del servizio desiderato e premere il tasto OK

2. dopo l'informazione sul display "disponibile" (AVAILABLE), premere nuovamente il tasto OK

3. allegare la carta di pagamento al lettore di carte

4. prendere il biglietto emesso dalla stampante (E) e conservarlo in un luogo visibile

1. mettere le monete nella cassetta delle monete D.

2. inserire tramite la pulsantiera il numero della presa desiderata e confermare premendo il tasto "OK".

3. premere "OK" per confermare l'accredito per l'erogazione del servizio relativo alla presa selezionata.

4. prendere un biglietto emesso dalla stampante E.


🇨🇿 Obec Mikuleč se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji, 1,5 Km od mezinárodní silnice E442. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. V lese za obcí prochází Javornický hřeben s nejvyšším bodem Na Stráni 586m, parkovací místo se nachází v nadmořské výšce 515m. V obci najdete potraviny, hostinec, malé dětské hřiště a nebo si můžete zajít na procházku do lesa třeba na houby. Město Litomyšl je vzdálené 13 Km a můžete zde navštívit Zámek Litomyšl, který je zapsán na seznamu dědictví UNESCO. CHKO Žďárské vrchy jsou vzdáleny 35 Km. Místo můžete využít na přespání za dobrovolný příspěvek 100,-Kč/ 24 hodin nebo 200,-Kč/24 včetně elektrické přípojky. Doplnění vody + výlevka “šedé vody” a WC 50,-Kč / 15 minut.

Prosíme o dodržování čistoty a klidu v obci.

Prostor je monitorován kamerou!!! 

GPS: 49°48'10.8"N 16°24'43.2"E       49.803008, 16.411993


🇮🇹 Il villaggio di Mikuleč si trova nel distretto di Svitavy nella regione di Pardubice, a 1,5 km dalla strada internazionale E442. La prima menzione scritta del villaggio risale al 1347. Nella foresta dietro il villaggio passa la cresta Javornický con il punto più alto Na Stráni 586 m, il parcheggio si trova a un'altitudine di 515 m. In paese troverete generi alimentari, una locanda, un piccolo parco giochi oppure potrete fare una passeggiata nel bosco, ad esempio per i funghi. La città di Litomyšl si trova a 13 km di distanza e si può visitare il castello di Litomyšl, che è un patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'area paesaggistica protetta di Žďárské vrchy dista 35 km. Puoi utilizzare il posto per un pernottamento con un contributo volontario di CZK 100/24 ​​ore o CZK 200/24 ​​incluso allacciamento elettrico. Ricarica acqua + lavabo e wc "acque grigie" 50 CZK / 15 minuti.

Si prega di mantenere il villaggio pulito e tranquillo.

Lo spazio è monitorato da una telecamera!!!


🇬🇧 Mikuleč village is located in the Svitavy district in the Pardubice region, 1.5 km from the international road E442. The first written mention of the village dates from 1347. In the forest behind the village passes the Javornický ridge with the highest point Na Stráni 586m, parking space is located at an altitude of 515m. In the village you will find groceries, an inn, a small playground or you can go for a walk in the woods, for example for mushrooms. The town of Litomyšl is 13 km away and you can visit Litomyšl Castle, which is a UNESCO World Heritage Site. The Žďárské vrchy Protected Landscape Area is 35 km away. You can use the place to sleep for a voluntary contribution of 100CZK / 24 hours or 200CZK/24 including electrical connection. Water refill + "gray water" sink and toilet 50 CZK / 15 minutes.

Please keep the village clean and quiet.

The space is monitored by a camera !!!


🇫🇷 Le village de Mikuleč est situé dans le district de Svitavy dans la région de Pardubice, à 1,5 km de la route internationale E442. La première mention écrite du village date de 1347. Dans la forêt derrière le village passe la crête Javornický avec le point culminant Na Stráni 586m, le parking est situé à une altitude de 515m. Dans le village, vous trouverez une épicerie, une auberge, une petite aire de jeux ou vous pourrez vous promener dans les bois, par exemple pour les champignons. La ville de Litomyšl est à 13 km et vous pourrez visiter le château de Litomyšl, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone paysagère protégée de Žďárské vrchy est à 35 km. Vous pouvez utiliser le lieu pour une nuitée moyennant une contribution volontaire de 100/24 ​​heures CZK ou 200/24 ​​CZK, y compris la connexion électrique. Remplissage d'eau + lavabo et toilettes "eaux grises" 50 CZK / 15 minutes.

Veuillez garder le village propre et calme.

L'espace est surveillé par une caméra !!!


🇩🇪 Das Dorf Mikuleč liegt im Bezirk Svitavy in der Region Pardubice, 1,5 km von der internationalen Straße E442 entfernt. Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes stammt aus dem Jahr 1347. Im Wald hinter dem Dorf verläuft der Javornický-Kamm mit dem höchsten Punkt Na Stráni 586 m, der Parkplatz befindet sich in einer Höhe von 515 m. Im Dorf finden Sie Lebensmittel, ein Gasthaus, einen kleinen Spielplatz oder Sie können im Wald spazieren gehen, zum Beispiel Pilze suchen. Die Stadt Leitomischl liegt 13 km entfernt und Sie können die Burg Leitomischl besuchen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy ist 35 km entfernt. Sie können den Ort für eine Übernachtung gegen einen freiwilligen Beitrag von 100 CZK/24 Stunden oder 200 CZK/24 ​​inklusive Stromanschluss nutzen. Wassernachfüllung + "Grauwasser" Waschbecken und Toilette 50 CZK / 15 Minuten.

Bitte halten Sie das Dorf sauber und ruhig.

Der Platz wird von einer Kamera überwacht !!!


🇱🇺 Het dorp Mikuleč ligt in de wijk Svitavy in de regio Pardubice, op 1,5 km van de internationale weg E442. De eerste schriftelijke vermelding van het dorp stamt uit 1347. In het bos achter het dorp passeert de Javornický bergkam met het hoogste punt Na Stráni 586m, parkeerplaats is gelegen op een hoogte van 515m. In het dorp vind je boodschappen, een herberg, een kleine speeltuin of je kunt gaan wandelen in het bos, bijvoorbeeld voor paddenstoelen. De stad Litomyšl ligt op 13 km afstand en u kunt een bezoek brengen aan het kasteel van Litomyšl, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Het beschermde natuurgebied Žďárské vrchy ligt op 35 km afstand. U kunt de plek voor een overnachting gebruiken tegen een vrijwillige bijdrage van CZK 100/24 ​​uur of CZK 200/24 ​​inclusief elektriciteitsaansluiting. Water bijvullen + "grijs water" wastafel en toilet 50 CZK / 15 minuten.

Houd het dorp schoon en rustig.

De ruimte wordt bewaakt door een camera!!!